Nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 28/6/2021 về việc nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Cũng tại Nghị quyết này, những giải pháp Đảng ủy EVN đưa ra là: Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác đầu tư xây dựng. Hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ và đóng góp tích cực các ý kiến cho hệ thống quy định pháp luật chung.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý dự án, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Thu xếp đủ, kịp vốn cho ĐTXD và quyết liệt thực hiện quyết toán các dự án kịp thời sau khi hoàn thành.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giai đoạn thực hiện đầu tư. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác ĐTXD, công tác chuẩn bị đầu tư.

Nâng cao chất lượng thực hiện giai đoạn kết thúc đầu tư. Chú trọng công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư trước và sau thực hiện dự án; tiến hành thường xuyên và tiếp tục hoàn thiện yêu cầu nội dung báo cáo tổng kết kinh nghiệm quản lý thi công, hợp đồng xây dựng và công tác ĐTXD nói chung trong EVN. Chú trọng các bài học và các kiến nghị để hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy trình quản lý chất lượng ĐTXD trong EVN.

Tăng cường các giải pháp về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và các vấn đề xã hội trên công trường (HSES). Đẩy mạnh chương trình chuyển đối số cùng việc áp dụng khoa học công nghệ và công cụ quản lý tiên tiến. Thực hiện đồng bộ chương trình ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng và chống lãng phí, thất thoát trong ĐTXD. Đồng thời cải tiến và hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Đảng ủy EVN yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trực thuộc có trách nhiệm quán triệt nội dung Nghị quyết này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị; triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị, hoàn thành việc xây dựng Chương trình hành động trong tháng 7/2021.


  • 16/07/2021 04:03
  • Xuân Tiến
  • 4745