Một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về công tác phòng, chống thiên tai

Tại văn bản số 4599/EVN-AT ngày 30/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phổ biến tới các đơn vị thành viên một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

1. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (tại đây).

2. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai (tại đây).

3. Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai (tại đây).

4. Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương (tại đây).


  • 25/08/2021 08:58
  • Nguồn: Ban An toàn EVN
  • 10103