Một số tư liệu tuyên truyền về việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III

- Download các pano và banner tại đây.  

- Video tuyên truyền tại đây


  • 21/02/2020 10:17
  • EVN
  • 8363