'Không màu mè' trong triển khai chuyển đổi số của EVN

"'Không màu mè", "không đánh bóng", "phải thực chất, hiệu quả" - Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhấn mạnh khi chỉ đạo tại buổi họp rà soát kế hoạch chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ngày 16/12.

Buổi họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Tập đoàn tới tổng công ty thuộc EVN trên toàn quốc.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhấn mạnh, việc chuyển đổi số trong Tập đoàn cần được thực hiện với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể CBCNV EVN. Chuyển đổi số phải được bắt đầu từ sự chuyển đổi trong nhận thức, hành động của mỗi CBCNV. 

Tinh thần chuyển đổi số là lựa chọn những vấn đề cấp thiết để làm, với mục tiêu đạt hiệu quả công việc cao hơn, chất lượng hơn. Cần thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình, với các công việc từ nhỏ đến lớn, lựa chọn các công việc hiệu quả cao – mức đầu tư ít để chuyển đổi số trước.

Các kế hoạch, mục tiêu về chuyển đổi số phải do Tập đoàn giao cho các đơn vị thành viên. Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số phù hợp tình hình thực tế, trình Tập đoàn phê duyệt. Tổng Giám đốc EVN yêu cầu, các đơn vị cần báo cáo kế hoạch chuyển đổi số năm 2021 về Tập đoàn trước ngày 25/12/2020.

Lãnh đạo Tập đoàn đặc biệt nhấn mạnh việc đo lường hiệu quả của chuyển đối số. Đồng thời, giao Ban Viễn thông & Công nghệ thông tin EVN xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác chuyển đổi số của các đơn vị thành viên EVN.

Về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, viễn thông, quản lý cơ sở dữ liệu, an ninh bảo mật,…, Tổng Giám đốc EVN chỉ đạo, nhu cầu trong chuyển đổi số tới đâu thì phải sẵn sàng đầu tư tới đó. Đặc biệt, về nhân lực, các đơn vị cần tuyển chọn người giỏi, có chuyên môn cao, xây dựng cơ chế lương thưởng xứng đáng để triển khai công việc chuyển đổi số.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến về rà soát Kế hoạch chuyển đổi số, ngày 16/12

Tại buổi họp, Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN  - ông Nguyễn Xuân Tuấn đã trình bày một số nội dung dự thảo Kế hoạch tổng thể chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Theo đó, chuyển đổi số trong EVN trước tiên là chuyển đổi về nhận thức của từng người lao động, xây dựng các chính sách chuyển đổi số, nhận diện và phát triển các trọng tâm chuyển đổi số, an ninh bảo mật.

Cũng theo dự thảo kế hoạch, mục tiêu của EVN là tích cực thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo, làm cơ sở để EVN chuyển đổi thành doanh nghiệp số vào năm 2030. Chuyển đổi các hoạt động chưa được số hóa trở thành được số hóa; các hoạt động còn thủ công, chưa tự động chuyển thành tự động. Áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Tại buổi họp, Thành viên HĐTV EVN Đặng Huy Cường, các Phó Tổng Giám đốc EVN, Tổng giám đốc các Tổng công ty và đơn vị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn. Trong đó, tập trung về việc phải xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu trong Tập đoàn, chuyển đổi số gắn liền với xu thế di động hóa; cũng như cần đặt ra các mục tiêu khả thi, phù hợp tình hình thực tế, nhu cầu tại mỗi đơn vị trong Tập đoàn.


  • 16/12/2020 06:10
  • M.Hạnh
  • 2833