Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 của Đảng bộ EVN

Ngày 25/8, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành kế hoạch số 10-KH/ĐU thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 của Đảng bộ EVN.

Ứng dụng thiết bị bay UAV vào quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Ảnh: Huyền Thương

Đảng ủy EVN yêu cầu hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Công tác tuyên truyền cần đảm bảo đúng nội dung tuyên truyền, được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, thống nhất, kịp thời bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm gắn với nội dung quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn và đơn vị.

Trong đó, trọng tâm tuyên truyền công tác học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước các cấp. Việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW và của Đảng ủy Tập đoàn vào Chương trình hành động của từng đơn vị, tổ chức đoàn thể.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; phủ nhận vai trò lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước và kinh tế nhà nước; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Đối với nội dung tuyên truyền thường xuyên, Đảng ủy EVN yêu cầu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, với mục tiêu xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoành thành vào năm 2022.

Tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn nhằm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Tuyên truyền về nỗ lực của EVN trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả; những đóng góp, những hoạt động ủng hộ của EVN và các đơn vị trong Ngành với công tác an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19, nỗ lực của EVN trong việc miễn, giảm giá điện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng COVID-19,… nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh EVN chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện; văn hóa EVN giàu truyền thống, nhân văn; người EVN sáng tạo, tận tâm, đoàn kết và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.


  • 27/08/2021 10:39
  • Xuân Tiến
  • 8569