Hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có công văn số 2713/EVN-KHCNMT ngày 23/5/2022 gửi các đơn vị thành viên về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1-8/6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8/6).

Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”, nhằm thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Gắn với chủ đề của Ngày Đại dương thế giới, đồng thời rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề của Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2022 là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”, nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

Hưởng ứng các chủ đề trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực từ nay đến ngày 15/6. Đồng thời, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích hoăc đưa lên màn hình điện tử tại trụ sở đơn vị từ ngày 1/6/-8/6/2022 các khẩu hiệu để lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp ý nghĩa của Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển - hải đảo Việt Nam năm 2022. Qua đó, nâng cao nhận thức của CBCNV trong toàn Tập đoàn về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.


  • 24/05/2022 08:00
  • Phan Thảo
  • 6502