Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2021

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành văn bản số 02-HD/ĐU ngày 6/1/2021 hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2021.

Ảnh minh họa

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, Văn hoá doanh nghiệp EVN; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập quốc tế dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 67 năm ngày truyền thống của ngành Điện góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong đơn vị và tạo được không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô và hình thức phù hợp, đảm bảo đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ của đơn vị.

Đảng ủy Tập đoàn giao Ban Truyền thông Tập đoàn và các đơn vị có trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp gắn với việc tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị...của Trung ương và của cấp uỷ các cấp. Chủ trì phối hợp với các đơn vị hữu quan biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục ở doanh nghiệp. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hướng dẫn tại các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn thanh niên Tập đoàn.

Các cấp ủy trực thuộc căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị xây dựng hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, kỷ niệm tại đơn vị mình cho phù hợp; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn (qua Ban Truyền thông) theo các báo các định kỳ.

Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", hành hương về nguồn, các hoạt động văn hóa, thể thao, các tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

Tạp chí Điện lực, các báo, tạp chí, bản tin nội bộ, trang tin điện tử của Tập đoàn và đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, truyền thống của ngành Điện lực cách mạng; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam.


  • 27/01/2021 09:12
  • Xuân Tiến
  • 3065