Hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 1412-CV/ĐU ngày 12 tháng 10 năm 2023 về việc hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023).

Thực hiện Công văn số 189-CV/BDVĐUK, ngày 06/10/2023 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW về hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023), Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn quan tâm, chỉ đạo đơn vị, tổ chức mình tổ chức hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và triển khai các hoạt động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023), 24 năm Ngày “Dân vận” của cả nước trên tạp chí, bản tin nội bộ của Tập đoàn, đơn vị, tổ chức; thông qua sinh hoạt chi bộ và các hình thức khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình gắn với thành quả công tác dân vận của đơn vị; nội dung tuyên truyền theo “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; 24 năm Ngày “Dân vận” của cả nước” của Ban Dân vận Trung ương gửi kèm.

Tổ chức các hội nghị tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác dân vận.

Tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phong trào “Dân vận khéo” nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Tập đoàn và đơn vị, tổ chức đoàn thể.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm Ngày “Dân vận” của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2023) tại đây.