Hợp nhất Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy và Ban chuyên môn tại EVN: Hiệu quả như thế nào?

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Nghị quyết hợp nhất các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các Ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo đúng yêu cầu, quy định của Trung ương. Sau hơn 1 năm triển khai, việc hợp nhất này đã đem lại hiệu quả như thế nào?

Quyết liệt triển khai

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp, ngày 13/02/2017, Ban Bí thư ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước; trong đó yêu cầu hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 và Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành nhiều văn bản khác để chỉ đạo, triển khai việc hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: “Mặc dù đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, nhưng ngay sau khi nhận được các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, tham khảo mô hình tổ chức của các cấp ủy địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp khác; phân tích từng chức năng, nhiệm vụ của các ban Đảng, các Ban chuyên môn Cơ quan EVN để so sánh sự tương đồng giữa các cơ quan và kịp thời xây dựng phương án thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn”.

Nguyên tắc xây dựng Đảng được xác định là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, việc bố trí cán bộ, nhân viên sau hợp nhất phải đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn; tăng cường cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các Ban tham mưu sau hợp nhất thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN và của các cơ quan chuyên môn theo quy định. Việc hợp nhất đã giúp bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu. 

Đảng bộ EVN nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW vì đạt thành tích xuất sắc năm 2019. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN (thứ 2 từ phải sang) thay mặt Đảng ủy EVN đón nhận

Đảm bảo hoạt động hiệu quả

Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều việc phát sinh, địa bàn rộng, nhiều đầu mối trực thuộc… nhưng do bố trí, sắp xếp công việc hợp lý và có quy chế phối hợp chặt chẽ nên công tác tham mưu của Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực và thực sự đi vào chiều sâu.

Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 508/QĐ-EVN ngày 23/4/2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn; Quyết định số 168/QĐ-EVN ngày 31/01/2019 ban hành Quy định làm việc của Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc ban hành kịp thời các quy chế, quy định nêu trên đã giúp cho các ban hợp nhất nói riêng, các ban chuyên môn Cơ quan Tập đoàn nói chung, hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả, không bị vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn.

Ban hợp nhất tiếp nhận nguyên trạng nhân sự của các ban thành viên; xây dựng vị trí làm việc và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng; bố trí, cơ cấu lại đội ngũ CBCNV cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng để thực hiện đồng thời nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn.

“Qua thời gian hơn 1 năm hoạt động cho thấy các cơ quan hợp nhất đã chủ động trong việc tham mưu, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; giảm được một số thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của Tập đoàn, do các ban hợp nhất tham mưu đồng thời cho cả Ban Thường vụ Đảng ủy và HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đánh giá. 

Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu tại EVN đã bảo đảm cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và các cơ quan chuyên môn; cơ bản đạt mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu; tạo động lực phát triển và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trên thực tế, công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo định hướng của Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao và chú trọng, gắn chặt với thực hiện các khâu công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác cán bộ không còn khoảng trống, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Đảng ủy trong công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra sau hợp nhất có những đổi mới quan trọng. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng cao trên cơ sở tăng cường nắm bắt và kiểm soát thông tin; gắn chặt với hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền được tăng cường gắn với giáo dục, tuyên truyền pháp luật, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Sau hợp nhất, việc triển khai giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thực chất hơn; các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được triển khai có hiệu quả, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị được đặc biệt chú trọng. 

EVN đã triển khai hợp nhất:

- Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tổ chức và Nhân sự. Lấy tên là Ban Tổ chức và Nhân sự;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Quan hệ Cộng đồng. Lấy tên gọi là Ban Truyền thông;
- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Thanh tra - Bảo vệ. Lấy tên gọi là Ban Kiểm tra – Thanh tra; 
- Hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng EVN. Lấy tên gọi là Văn phòng.


  • 03/03/2021 02:51
  • Theo Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 4468