Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 năm 2022

Ngày 29/11 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ EVNGENCO 1, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 cho biết, năm 2022, việc phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên được Đảng ủy EVNGENCO 1 xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Việc xây dựng tổ chức chương trình hoạt động của đảng ủy luôn đề cao tính chủ động, các chỉ đạo luôn kịp thời, qua đó nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hoạt động của EVNGENCO 1. Trong quá trình lãnh đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ EVNGENCO 1 luôn đề cao và chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; mọi công việc đều được bàn bạc thảo luận dân chủ tạo được sự thống nhất cao.

Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ EVNGENCO 1 năm 2022, gồm 39 nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đảng bộ, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và được cụ thể hoá theo từng tháng, từng quý, qua đó đã hoàn thành 35/39 nội dung (04 nội dung còn lại tiếp tục hoàn thiện trong tháng 12/2022).

Đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền ngày càng thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của EVNGENCO 1. Đảng ủy và các cấp ủy đã chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên người lao động tiếp nhận xử lý tổng hợp thông tin từ cơ sở để có đường lối, chủ trương lãnh đạo chỉ đạo sát với tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNGENCO 1 đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện năng, với kết quả sản lượng điện sản xuất trong 10 tháng năm 2022 của Công ty mẹ EVNGENCO 1 là 16,6 tỷ kWh, bằng 102% kế hoạch 10 tháng. Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của EVNGENCO 1 chịu ảnh hưởng nặng nề của biến động kinh tế chính trị thế giới, tình hình giá nhiên liệu tăng cao. Đảng ủy đã lãnh đạo EVNGENCO 1 đã vượt qua các khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch, hoạt động sản xuất đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước; làm tốt công tác an sinh xã hội. Các lĩnh vực về thực hiện tái cơ cấu tổng công ty; phòng chống tham nhũng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xây dựng thực thi văn hóa doanh nghiệp; hoạt động truyền thông quan hệ cộng đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ EVNGENCO 1

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy EVN đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ EVNGENCO 1 thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022; đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, SXKD trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của ngành năng lượng. Đoàn công tác của Đảng ủy EVN cũng chỉ ra và yêu cầu Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 khắc phục một số hạn chế để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Dương Quang Thành chỉ đạo Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 trong năm 2023 cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc để nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Tập trung cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, có giải pháp cụ thể, phù hợp với từng đơn vị; tăng cường vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và tổ chức Đảng, đồng thời làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu; bố trí cán bộ đúng người đúng việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng bộ EVNGENCO 1 cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy EVN để hoàn thành việc giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy tổng công ty, nâng cấp các đảng bộ bộ phận thành đảng bộ cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động. Kịp thời kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình thực tế. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của tổng công ty có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy EVNGENCO 1 tập trung lãnh đạo tổng công ty thực hiện các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu về thị trường nhiên liệu (than, dầu) và chuỗi cung ứng nhiên liệu khu vực châu á và thế giới; tiếp tục phấn đấu giảm suất hao nhiệt... Đảng ủy EVNGENCO 1 cần chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện 04 Đề án lớn, mang tính định hướng xuyên suốt trong toàn bộ các hoạt động cụ thể của tổng công ty, bao gồm: Đề án Chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1; Đề án về SXKD, ĐTXD của Tổng công ty Phát điện 1 giai đoạn 2021-2025; Đề án tổng thể về quản trị chi phí trong tổng công ty; Đề án xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt tổng công ty giai đoạn 2021-2030.


  • 29/11/2022 11:00
  • M.Hạnh
  • 4021