Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT năm 2020

Ngày 2/12, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) năm 2020.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPT năm 2020 diễn ra sáng ngày 2/12/2020

Tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành ghi nhận Đảng bộ EVNNPT đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ Đảng ủy Tập đoàn giao năm 2020, cả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Dương Quang Thành đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ EVNNPT cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của ngành Điện, của EVNNPT, đặc biệt là tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí cấp ủy viên, đặc biệt là bí thư cấp ủy các cấp quan tâm, chú trọng hơn nữa đến công tác Đảng. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo để lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đến toàn bộ hệ thống chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, công tác dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát triển toàn diện. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, nhất là các kỳ kiểm tra, giám sát chuyên đề cấp cơ sở. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng bộ EVNNPT tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định; giảm sự cố, trong đó tập trung giảm tối đa sự cố chủ quan; quản lý tốt chỉ số tổn thất điện năng. Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện. Đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, đặc biệt là các dự án đường dây 500kV mạch 3, giải tỏa công suất các nhà máy điện BOT và năng lượng tái tạo.

Một trong những điểm nổi bật về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 của Đảng ủy EVNNPPT là đã đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống truyền tải điện quốc gia, góp phần quan trọng cùng EVN đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự kiến, cả năm EVNNPT khởi công 37/37 dự án (30 dự án EVN giao từ đầu năm và 7 dự án ngoài kế hoạch). Về công trình đóng điện, EVNNPT đang nỗ lực phấn đấu đóng điện 51/59 dự án (43 dự án được giao từ đầu năm và 8 dự án ngoài kế hoạch).

Cũng trong năm 2020, Đảng ủy EVNNPT đã triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.


  • 03/12/2020 01:00
  • Xuân Tiến
  • 1953