Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phiên tháng 6/2022 thông qua nhiều nội dung

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, phiên tháng 6/2022. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phiên tháng 6/2022

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022; thông qua Kế hoạch cân đối vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 của Công ty mẹ EVN.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 24-NQ/ĐU, ngày 1/4/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

Thông qua báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Viễn thông điện lực và CNTT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/ĐU, ngày 1/4/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về “Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn”.

Thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Báo cáo của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc về kết quả tiếp tục rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo Thông báo số 147-TB/UBKTTW, ngày 27/1/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua dự thảo Quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Mua bán điện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thông qua dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ Tập đoàn theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Báo cáo việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác với cấp ủy địa phương theo văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW.

Phê duyệt kế hoạch rà soát, bổ sung; xây dựng Quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Phê duyệt Đề án nhân sự và công tác tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên EVN nhiệm kỳ 2022-2027.

 


  • 24/06/2022 06:00
  • Xuân Tiến
  • 5186