Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 20 khóa V

Ngày 9/11 tại TP Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 20, khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Dự thảo Kế hoạch Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI; Dự thảo Đề cương Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Dự thảo Phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI; Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thông qua Kế hoạch sắp xếp lại các ban Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định 1299 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; chương trình chăm lo Tết nguyên đán Quý Mão 2023…

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 20 khóa V, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết: Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào CNVCLĐ; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, rút ra những bài học kinh nghiệm, phân tích những yếu kém và nguyên nhân để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI dự kiến tổ chức trước 31/10/2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Công đoàn các đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để CNVCLĐ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, để Đại hội đạt kết quả cao nhất, việc tổ chức Đại hội cần đảm bảo tính dân chủ, nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời thông qua Đại hội sẽ kiện toàn nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung và hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của tổ chức Công đoàn.


  • 09/11/2022 05:49
  • Thanh Huyền - Khôi Nguyên
  • 5295