Hòa Bình: Đẩy mạnh tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 11/UBND-KTN về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình và các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm điện theo các nội dung tại Công văn số 75/UBND-KTN, ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh với mục tiêu đảm bảo hàng năm tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm đối với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về tiết kiệm điện với thông điệp "Tiết kiệm điện, thành thói quen” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân. Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, thực hiện tiết kiệm điện làm nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị và theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra hàng năm của cơ quan, đơn vị. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có những việc làm, hành động thiết thực trong thực hiện tiết kiệm điện.

Link gốc