Giữ trọn niềm tin với Đảng

Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) luôn coi trọng công tác phát triển lực lượng đảng viên. Về vấn đề này, PV TCĐL đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Minh Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc DHD.

Ông Đỗ Minh Lộc

PV: Xin ông cho biết, tình hình xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên của DHD trong những năm qua.

Ông Đỗ Minh Lộc: Những năm qua, Đảng bộ Công ty luôn phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty trên cơ sở nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong một công ty cổ phần. 

Hiện nay, Đảng bộ có 67 đảng viên (chiếm 25% tổng số CBCNV) sinh hoạt trong 4 chi bộ. Để chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, lực lượng dự bị cho Đảng, Đảng ủy đã lựa chọn những đối tượng quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị, nhận thức về Đảng và vai trò của người đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ kết nạp được từ 5 đến 6 đảng viên. Phần lớn cán bộ đảng viên đều nắm giữ vai trò lãnh đạo đơn vị, bộ phận. BCH các đoàn thể trong Công ty đều là đảng viên.

Đảng bộ Công ty luôn thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị, Quy định của Đảng về công tác xây dựng đảng trong công ty cổ phần; xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty, tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững Công ty và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

PV: Nhiều đơn vị chuyển đổi mô hình quản lý từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần không còn chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển đảng viên. Quan điểm của DHD như thế nào thưa ông? 

Ông Đỗ Minh Lộc: Đảng bộ Công ty luôn xác định, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng công nhân lao động vững mạnh, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đảng bộ, các chi bộ, các đoàn thể cùng phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sẽ tạo được niềm tin, sự đồng thuận vì mục tiêu chung của Công ty. Đồng thời, việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng các tổ chức đoàn thể mạnh như Công đoàn, Đoàn Thanh niên… sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên với vai trò tiên phong, gương mẫu, luôn có tinh thần trách nhiệm cao sẽ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất của Công ty.

PV: Theo ông, việc phát triển đảng trong doanh nghiệp cổ phần sẽ có lợi ích gì và gặp những khó khăn, thách thức gì?

Ông Đỗ Minh Lộc: Lợi ích đầu tiên là hỗ trợ Công ty xây dựng chiến lược phát triển bền vững và phối hợp với Chính quyền thực hiện một cách hiệu quả nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động. 

Cùng với đó, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện cho đảng viên, hội viên, người lao động có cơ hội phấn đấu tự khẳng định mình.

Đồng thời, Đảng bộ, Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đảng viên, hội viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tích cực giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh Công ty, tham gia thực hiện tốt an sinh xã hội.

Tuy nhiên, trong hoạt động, Đảng bộ cũng thường gặp những khó khăn như, phải luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Do nhu cầu phát triển năng lượng, Công ty đầu tư xây dựng nhiều dự án điện. Điều đó đòi hỏi, đảng viên Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Ngoài ra, cán bộ làm công tác đảng chưa có nhiều kinh nghiệm, phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên khó tập trung, dành thời gian thỏa đáng cho công tác đảng. 

PV: Xin cảm ơn ông! 


  • 31/05/2018 03:47
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 8599