EVNSPC phát động thi đua giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy lưới điện

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã phát động thi đua từ trung tuần tháng 6/2021 và kéo dài đến hết năm nay, phấn đấu thực hiện giảm sự cố lưới điện, đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện trong toàn Tổng công ty.

Phong trào nhằm phát huy tinh thần thi đua trong công tác giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, qua hoạt động thi đua thúc đẩy các công ty điện lực thực hiện nghiêm túc các nghiệp vụ trên phần mềm hệ thống quản lý mất điện (OMS), đảm bảo minh bạch chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của EVNSPC.

Thợ điện bảo dưỡng thiết bị trên lưới điện (chụp trước ngày 27/4/2021) - Ảnh: Ng.Tuấn.

Định kỳ hằng tháng, tổng công ty sẽ đánh giá và tổng hợp tình hình sự cố, thực hiện chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tại các công ty điện lực để xét chọn khen thưởng vào cuối quý.

Trong trường hợp mỗi quý có nhiều hơn 2 đơn vị thực hiện đạt suất sự cố cũng như thực hiện đạt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, EVNSPC xét chọn theo thứ tự ưu tiên thực hiện tốt nhất để khen thưởng.


  • 24/06/2021 03:59
  • Ngọc Tuấn
  • 4716