EVNSPC: Chuyển giao quản lý vận hành lưới điện 110 kV về các công ty điện lực

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức ký bàn giao lưới điện 110 kV từ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam (trên cơ sở đổi tên, chức năng, nhiệm vụ Công ty Lưới điện cao thế miền Nam) về trực thuộc các công ty điện lực thành viên EVNSPC.

Lãnh đạo EVNSPC chứng kiến Lễ ký bàn giao quản lý vận hành lưới điện 110 kV từ Công ty Dịch vụ Điện lực về các công ty điện lực - Ảnh: Đình Hoàng

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam chuyển giao nguyên trạng tài sản, vốn, các trang thiết bị, phương tiện và toàn bộ lưới điện 110 kV/220 kV về các công ty điện lực.

Đồng thời, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực đang trực thuộc các công ty điện lực được chuyển giao về Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, với tổng số 348 lao động cùng các trang thiết bị, phương tiện, tài sản.

Sự chuyển đổi này nhằm thống nhất công tác quản lý, vận hành lưới điện 110 kV/220 kV; cũng như thực hiện đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp trong Tổng công ty Điện lực miền Nam theo Quyết định số 132/QĐ-EVN ngày 31/7/2017 của EVN.


  • 15/12/2018 11:08
  • Phương Diệp
  • 22518