EVNNPC từng bước chuẩn hóa nguồn nhân lực, đáp ứng lộ trình trở thành doanh nghiệp số

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ chuẩn hóa khung năng lực từng vị trí, từ đó có kế hoạch đào tạo phù hợp, trong đó chú trọng nguồn nhân lực số. Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị công tác nhân sự lần thứ nhất, được EVNNPC tổ chức sáng 31/11, tại Hải Phòng.

Theo báo cáo của EVNNPC, hiện nay, nguồn nhân lực của EVNNPC đã được đào tạo cơ bản, có chuyên môn phù hợp và cơ bản đáp ứng với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Lao động có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao. Nhiều công nhân trực tiếp đã chủ động, tự theo học các khóa học nâng cao có trình độ đại học. Lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật và lực lượng lao động trực tiếp hầu hết đã có được đào tạo chuyên sâu, đúng chuyên ngành, tại các đơn vị đào tạo uy tín, với chuyên môn cơ bản phù hợp với sản xuất kinh doanh của EVNNPC.

Tuy nhiên, EVNNPC cũng thẳng thắn nhìn nhận, chất lượng lao động giữa các đơn vị, tại các địa bàn khác nhau không đồng đều. Lao động tại đơn vị ở vùng đồng bằng, đô thị cơ bản có chất lượng cao hơn lao động tại các đơn vị ở vùng miền núi, vùng khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhưng để đáp ứng được yêu cầu về ứng dụng khoa học công nghệ mạnh mẽ, chuyển đổi số, cũng còn những hạn chế.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

EVNNPC đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, sẽ xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, nắm bắt công nghệ; xây dựng nguồn nhân lực có phẩm chất phù hợp với giá trị cốt lõi của EVN; thúc đẩy năng lực sáng tạo phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững, quá trình hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.

Đến năm 2025, EVNNPC phấn đấu có một nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chủ động trước các thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hướng đến phát triển bền vững với các thành quả vượt bậc, trở thành đơn vị dẫn đầu các đơn vị phân phối điện năng của EVN về chất lượng nguồn nhân lực.  

Phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV EVNNPC cho biết, những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực tổng công ty đã có sự phát triển mạnh về chất lượng. Khối lượng công việc tăng lên rất lớn nhưng số lượng CBCNV giảm mạnh, qua đó cho thấy, năng suất lao động của tổng công ty và các đơn vị đã được tăng lên. Tuy nhiên, những nhiệm vụ của EVNNPC trong những năm tới là rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu, các đơn vị phải quản trị nguồn nhân lực làm sao để thực hiện đúng quy định, nhưng phải phát huy tối đa sức mạnh của nguồn nhân lực, tạo mọi điều kiện để nguồn nhân lực được hưởng chế độ đãi ngộ một cách tốt nhất, để CBCNV yên tâm cống hiến, hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao. Đối với nguồn lao động hiện có, EVNNPC cần xây dựng, chuẩn hóa khung năng lực từng vị trí. Trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo phù hợp; đồng thời xây dựng kế hoạch, quy định, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, để có CBCNV có động lực phấn đấu, tạo nguồn cán bộ dồi dào, có năng lực.