EVNGENCO 3 có tân Chủ tịch HĐQT và tân Tổng giám đốc

Ngày 15/01, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, mã chứng khoán PGV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhằm bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

Tham dự Đại hội có Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân, lãnh đạo các Ban chuyên môn EVN.

Về phía EVNGENCO 3 có các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban/đơn vị, cùng đại diện các cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.063.199.135 cổ phần (99,37% vốn điều lệ).

Đại hội đã thông qua việc bổ sung Điều lệ Tổng công ty, Khoản 4 Điều 12: “Số lượng người đại diện mà tổ chức là cổ đông của EVNGENCO 3 có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 04 người đại diện”.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (thứ ba từ trái sang) chúc mừng các Thành viên HĐQT EVNGENCO 3

Theo đó, các cổ đông EVNGENCO 3 đã nhất trí 100% bầu bổ sung ông Lê Văn Danh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, là Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO 3 nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Khoa - Trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn Điện lực Việt Nam là Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO 3. Như vậy, cơ cấu HĐQT EVNGENCO 3 sau khi kiện toàn là 05 thành viên.

Cũng tại Đại hội, EVNGENCO 3 đã thông báo tới các cổ đông việc HĐQT bầu ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc EVNGENCO 3 - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/1. HĐQT EVNGENCO 3 bổ nhiệm ông Lê Văn Danh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty,  giữ chức vụ Tổng giám đốc EVNGENCO 3 từ ngày 15/1, với tỷ lệ tán thành 100%.


  • 21/01/2020 04:35
  • VP. EVNGENCO 3
  • 13964