EVNCPC: Làm lợi hơn 135 tỷ đồng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Đó là giá trị làm lợi từ 490 sáng kiến trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã được áp dụng vào thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVNCPC trong năm 2016.

Trong tổng số 490 sáng kiến có 474 sáng kiến cấp đơn vị, 16 sáng kiến cấp EVNCPC, nhiều sáng kiến được đánh giá cao ở các giải thưởng sáng tạo công nghệ, kỹ thuật toàn quốc.

Điển hình, sáng kiến “Ứng dụng lý thuyết thống kê và hệ thống đo xa trong xây dựng biểu đồ phụ tải tại Công ty Điện lực Đà Nẵng” (Chủ nhiệm đề tài: Ông Huỳnh Thảo Nguyên - Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và cộng sự) đạt giải Nhì giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2015; sáng kiến “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập chỉ số công tơ tự động, phục vụ công tác điều hành quản lý, kinh doanh điện năng của ngành Điện” (nhóm tác giả: Trần Dũng, Thái Thành Nam, Hà Đức Tường Quân, Nguyễn Văn Lục - Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung) đạt giải Ba VIFOTEC 2015; sáng kiến “Nâng cao chất lượng điện năng qua việc hạn chế nhiễu sóng hài và quá điện áp nội bộ trong lưới điện phân phối” (Chủ nhiệm đề tài: Ông Lê Đắc Trung – Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Cộng sự) đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 .

Định hướng năm 2017, với chủ đề “Đẩy mạnh Khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả đầu tư”, EVNCPC và các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, tìm tòi thêm nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.


  • 13/02/2017 03:33
  • Nguyên Hương
  • 11172