EVN tích cực triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp

9 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục triển khai các nội dung về tái cơ cấu EVN theo kế hoạch phê duyệt và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo Đề án Tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện và đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu 9 Tổng công ty thuộc EVN, đồng thời chỉ đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt các quan điểm, mục tiêu và nội dung của Đề án tới toàn thể CBCNV.

Tập đoàn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của EVN; hoàn thành thủ tục chuyển đổi Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin thành Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin.

Tập đoàn cũng phê duyệt và hướng dẫn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực TP HCM, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đưa các đơn vị dịch vụ sửa chữa vào hoạt động, tách bạch với khâu quản lý vận hành lưới điện truyền tải và phân phối; hiện đang xem xét đề án của 3 Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Trung, Nam. 

EVN đã rà soát, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tập đoàn để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó đã ban hành các quy chế quản lý nội bộ như: Quy chế bảo vệ môi trường, Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD, Quy chế về quản lý tài sản và nguồn vốn, Quy chế về hoạt động khoa học công nghệ…

Trong việc thực hiện cổ phần hóa, hiện Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3. Đối với Tổng công ty Phát điện 1, 2, Tập đoàn đang thực hiện các bước xác định giá trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của các bộ, ngành. 


  • 04/10/2017 09:00
  • Huyền Thương
  • 11019