EVN thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ

Đó là khẳng định của ông Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại “Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Hội nghị do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức ngày 11/8, tại Hà Nội.

Dự Hội nghị còn có ông Đàm Duy Thiên – Hàm Vụ trưởng Vụ Cán bộ 4 (Ban Tổ chức Trung ương), ông Đặng Huy Cường – Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương).

Đồng chủ trì Hội nghị có ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Đặng Hoàng An – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN và ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Ông Hoàng Giang – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá, thời gian qua, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy EVN luôn được đổi mới; nội bộ Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tập trung dân chủ và công khai minh bạch trong công tác cán bộ. Chính vì vậy, công tác quy hoạch cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

“Đội ngũ cán bộ của EVN có trình độ cao, được đào tạo bài bản và có trình độ quản lý doanh nghiệp tốt. Đây là một trong những điểm quan trọng để công tác quy hoạch nguồn cán bộ quản lý trong Tập đoàn được dồi dào, đồng thời cũng là nguồn cán bộ quan trọng trong quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương” - ông Giang khẳng định.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đề nghị Đảng ủy EVN tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò của cấp ủy là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể, đơn vị và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, kiên trì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; củng cố và kiện toàn bộ máy làm công tác cán bộ, công tác tổ chức để tìm kiếm được những cán bộ đủ đức, tài hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao cho EVN.

Đảng ủy EVN tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

Theo ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, trong thời gian tới, ngoài việc đổi mới tư duy về cán bộ và công tác cán bộ, các cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí then chốt của công tác cán bộ; giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, cấp ủy các cấp sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến cán bộ theo hướng khuyến khích trọng dụng nhân tài, thu hút nguồn nhân lực, các chế độ ưu đãi, chính sách đào tạo, khuyến khích trong học tập, trong thực thi nhiệm vụ.

“Cần đổi mới việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ khi bổ nhiệm cho phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế thế giới, phù hợp với Luật Doanh nghiệp; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn kế cận đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý với định hướng chủ đề năm 2018 là “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng công nghệ hiện đại và trình độ quản trị tiên tiến thế giới” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nhấn mạnh.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, thử thách đào tạo qua thực tiễn công tác ở các môi trường, vị trí khác nhau; đồng thời hạn chế trì trệ trong tư duy quản lý, điều hành cũng như phòng ngừa những tiêu cực, cửa quyền, nhũng nhiễu. 

Những năm qua, bám sát nội dung các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về công tác quy hoạch cán bộ, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và bước đầu thực hiện có hiệu quả quy hoạch cán bộ các cấp, cơ bản bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục giữa các thế hệ cán bộ; tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức từ lãnh đạo đến cán bộ quản lý, người lao động trong toàn Tập đoàn về công tác này. 

- Giai đoạn 2013 - 2016: EVN thực hiện nhận xét đánh giá đối với 226 lượt cán bộ đứng đầu đơn vị trong Tập đoàn. Đối với cán bộ diện EVN quản lý khác, Tập đoàn phân cấp để người đứng đầu đơn vị nhận xét, đánh giá đối với 1.573 lượt cán bộ. Qua đánh giá, hầu hết cán bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Giai đoạn 2012 - 2015: Có trên 713.000 lượt người được đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo chuyên gia, nâng bậc, an toàn; hơn 200 cán bộ được đào tạo thạc sĩ về quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, tài chính.

 


  • 11/08/2017 05:58
  • Bài, ảnh: Xuân Tiến
  • 10677