EVN thành lập Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐTV ngày 30/1/2020 về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Tổ công tác gồm 18 thành viên, do ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, để Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên Tập đoàn thông qua trước ngày 25/6/2020. Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong những năm qua, EVN đã thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa đúng lộ trình. Tính riêng năm 2019, EVN đã thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Tập đoàn đã kiện toàn mô hình tổ chức quản lý, điều hành như: Sắp xếp, hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các Ban chuyên môn; chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý các tổng công ty sang mô hình có Hội đồng thành viên. Đồng thời, xây dựng các đề án thành lập, sắp xếp, tái cơ cấu, nâng cao năng lực cho các đơn vị, các ban quản lý dự án; tách bạch về mô hình tổ chức giữa khâu phân phối điện và khâu kinh doanh bán lẻ điện của các Tổng công ty Điện lực...

Cũng trong năm qua, EVN cũng đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình; thoái hầu hết vốn tại Công ty Tài chính CP Điện lực. Tổng giá trị cổ phần đã bán theo mệnh giá là 203,25 tỷ, thặng dư 88,94 tỷ đồng...

 


  • 05/02/2020 11:18
  • Nghi Viên
  • 6770