EVN nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành văn bản số 1342/EVN-CNTT ngày 23/3/2023 về việc triển khai Kế hoạch nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Công nghệ AI sẽ góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số thành công của EVN

Trước đó, Kế hoạch nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động SXKD của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được Hội đồng Thành viên EVN thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV ngày 05/01/2022.

AI là công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần quan trọng vào sự thành công trong quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn. Để xây dựng, triển khai áp dụng các hệ thống AI trong công tác SXKD của EVN cần có kế hoạch phù hợp và mang tính hệ thống, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn, đáp ứng được kỳ vọng cũng như mang lại hiệu quả trong từng lĩnh vực.

Việc nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong EVN là một nhiệm vụ quan trọng, sẽ đem lại cho Tập đoàn nhiều lợi ích như: Tăng trải nghiệm khách hàng, tăng năng suất lao động, tăng cường an ninh mạng, hỗ trợ trong quá trình ra quyết định điều hành. AI sẽ tham gia sâu vào quy trình sản xuất và tự động hóa nhiều khâu trong quy trình sản xuất, vận hành nhà máy điện, vận hành hệ thống điện…

Tại văn bản số 1342/EVN-CNTT, Tập đoàn giao các đơn vị tổ chức thực hiện các niệm vụ ứng dụng/đề tài AI cụ thể theo từng lĩnh vực: Kỹ thuật – sản xuất, kinh doanh dịch vụ khách hàng, quản trị nội bộ, đầu tư xây dựng, viễn thông công nghệ thông tin. Các đơn vị triển khai và thực hiện báo cáo kết quả về Tập đoàn theo định kỳ.


  • 17/04/2023 04:21
  • M.Hạnh
  • 4801