EVN là doanh nghiệp Nhà nước có số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng lớn nhất trong 4 tháng đầu năm

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước có số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng (ĐTQM) lớn nhất với 5796 gói thầu thực hiện ĐTQM.Số lượng gói thầu thực hiện ĐTQM của EVN chiếm tỷ lệ gần 20% tổng số lượng gói thầu ĐTQM của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2021.

 


  • 03/06/2021 02:26
  • Nguồn: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia
  • 4069