EVN giảm 86% các báo cáo giấy

Đơn giản hóa công tác báo cáo là một trong những nội dung công tác cải cách hành chính đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc triển khai hiệu quả.

Tính đến hết năm 2018, EVN đã giảm được 86% số lượng báo cáo giấy (từ 129 báo cáo giảm xuống chỉ còn 18 báo cáo).

Đặc biệt, từ ngày 01/01/2019, EVN đã đưa vào vận hành EVNPortal để gửi/ nhận báo cáo từ các đơn vị với 93 loại báo cáo; trong đó có 48 báo cáo đính kèm file, còn lại là báo cáo bằng cách nhập bảng biểu và các phần mềm dùng chung, hạn chế việc báo cáo gửi qua E-office. Để tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa công tác báo cáo, Ban Pháp chế EVN đã tham mưu trình Hội đồng thành viên Tập đoàn thông qua Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong EVN năm 2019. Đến nay, chỉ còn 26 báo cáo bằng hình thức đính kèm file thực hiện trên EVNPortal.

Công tác cải cách hành chính cũng đã được triển khai rộng khắp đến các đơn vị trực thuộc. Nhiều đơn vị đã có các ý tưởng sáng tạo, phát huy hiệu quả cao.

Điển hình, tại Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, hiện chỉ còn 137 loại báo cáo, trong đó có đến 82 loại qua cổng Portal. EVNHCMC cũng đã xây dựng được 1.432 lưu đồ giải quyết công việc, đảm bảo sự hiệu quả, chính xác, nhanh chóng. Còn Tổng công ty Điện lực miền Trung đã giảm tối thiểu 20% thời lượng và các cuộc họp không cần thiết; triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sử dụng chữ ký số...


  • 12/11/2019 04:30
  • Thùy Lê
  • 5172