EVN đổi mới, đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, quy chế quản lý nội bộ luôn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặc biệt chú trọng. Trong đó, không ngừng đổi mới, đa dạng các hình thức thực hiện giúp CBCNV dễ dàng nắm bắt, tiếp thu các quy định của pháp luật.

Từ khi có Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong 10 năm qua, EVN đã tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục đích ý nghĩa của Ngày Pháp luật; phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong việc quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; về những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị.

EVN tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật năm 2022

Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật hàng năm, tại trụ sở tập đoàn và các đơn vị đều đưa thông tin lên bảng điện tử, màn hình điện tử, trang thông tin điện tử, Cổng thông tin pháp chế nội dung liên quan đến Ngày Pháp luật như bài viết, pa-nô cổ động, khẩu hiệu... Tập đoàn tổ chức hoặc tham gia cùng các bộ, ngành tổ chức các hội nghị chuyên đề, mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật và có các hình thức khen thưởng động viên tổ chức, cá nhân làm tốt, chia sẻ cách làm hay, hiệu quả.

Các đơn vị thành viên cũng đã tổ chức các hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các hình thức phong phú, đa dạng. Tại một số đơn vị thực hiện lồng ghép tuyên truyền về Ngày Pháp luật trong các buổi họp giao ban sản xuất định kỳ, phối hợp với tổ chức đoàn thể tổ chức các buổi họp, các buổi sinh hoạt, tọa đàm… tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thông nội bộ; đăng tải tin, bài, video clip liên quan đến hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Từ năm 2021 đến nay, EVN và các đơn vị đã tổ chức 273 lượt tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật, quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) của EVN mới ban hành và các chuyên đề khác cho khoảng hơn 130.000 lượt CBCNV. Tập đoàn cũng thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các QCQLNB, hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản trên Cổng thông tin pháp chế EVN; Hệ thống Pháp điển QCQLNB trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Đặc biệt, tập đoàn thường xuyên tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, QCQLNB trên Cổng thông tin pháp chế; tổ chức học, thi tìm hiểu pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ thông qua hệ thống phần mềm E-learning. Đến nay, đã có trên 3,13 lượt học và thi trên hệ thống E-learning, trong đó có các nội dung đào tạo về pháp luật, QCQLNB liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể. 

Bên cạnh đó, một số đơn vị như Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã xây dựng tủ sách, thư viện điện tử, tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật; thực hiện “Ngày Pháp luật”, “Ngày Pháp chế”, xây dựng các clip thông báo VBPL chuẩn bị có hiệu lực thi hành trên các màn hình, “Góc pháp luật”…

Không chỉ tuyên truyền, phổ biến tập huấn pháp luật, QCQLNB cho CBCNV, EVN và các đơn vị còn phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền cho khách hàng và nhân dân liên quan đến công tác an toàn điện, tiết kiệm điện… nhằm phối hợp cùng ngành Điện thực hiện đúng các quy định của pháp luật.