EVN công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

Xem/tải Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019, kế hoạch năm 2020 của EVN tại đây.


  • 23/03/2020 04:56
  • EVN