Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành SXKD giai đoạn 2021 - 2025, tính đến 2030 của EVN

EVN vừa ban hành Quyết định số 111/QĐ-EVN ngày 29/11/2021 về việc phê duyệt Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Các kỹ sư Công ty Viễn thông điện lực và CNTT (EVNICT) vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng của EVN

EVN đặt mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống viễn thông của EVN hiện đại, an toàn, tin cậy, chất lượng cao và có độ dự phòng sẵn sàng đáp ứng được các nhu cầu phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh điện năng; điều hành, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng yêu cầu của Đề án ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 và Đề án tổng thể chuyển đổi số của EVN.

Giai đoạn 2021 - 2025, tính đến 2030, kiến trúc hệ thống viễn thông của EVN tiếp tục phát triển theo kiến trúc 03 lớp (lớp truyền dẫn dùng chung, lớp truyền dẫn 220 kV, Lớp truyền dẫn 110 kV và lớp mạng truy nhập địa phương).

Trên cơ sở hệ thống 03 lớp truyền dẫn của EVN, hệ thống viễn thông của tập đoàn được cấu trúc thiết lập thành 03 phân vùng mạng: phục vụ điều hành, vận hành hệ thống điện; phục vụ điều hành sản xuất - kinh doanh điện năng (mạng IT); phục vụ điều hành, vận hành thị trường điện.

Quyết định số 111/QĐ-EVN cũng nêu rõ định hướng công nghệ thiết bị viễn thông, kế hoạch phát triển hệ thống cáp quang và thiết bị viễn thông của EVN giai đoạn 2021 – 2025, tính đến 2030; đồng thời làm rõ định hướng kế hoạch phát triển hệ thống đồng bộ, hệ thống giám sát mạng, hệ thống hạ tầng viễn thông, phụ trợ và các biện pháp an toàn thông tin của EVN.