Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu: đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò chủ đạo của Tập đoàn trong ngành năng lượng Việt Nam.

Tiếp tục cung cấp đủ nhu cầu điện năng 

Phát huy vai trò chủ đạo của Tập đoàn  trong việc đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển KT-XH đến năm 2020, trong quá trình hoạt động, EVN luôn có những giải pháp hợp lý, đảm bảo nhu cầu điện cho cả nước, trên cơ sở đề xuất các cơ chế, chính sách hợp lý; vận hành an toàn, ổn định và kinh tế hệ thống điện quốc gia trong thị trường điện, góp phần nâng cao hiệu suất của các nhà máy điện. 

Cùng với đó, EVN cũng chủ động, cân đối các nguồn nhiên liệu hợp lý cho phát điện, đặc biệt là nguồn than. Đồng thời hoàn thiện, củng cố hệ thống viễn thông dùng riêng, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành sản xuất, kinh doanh và phục vụ vận hành thị trường điện.

Trong đầu tư xây dựng, EVN tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các dự án, công trình nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành đúng tiến độ đề ra; chủ động rà soát Quy hoạch phát triển điện lực của các tỉnh/thành phố, có những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế ở từng địa phương.

Đồng thời, Tập đoàn thống nhất chủ trương gắn kết hữu cơ giữa kế hoạch đầu tư xây dựng với kế hoạch sản xuất cung ứng điện, đảm bảo tính đồng bộ giữa đầu tư xây dựng các công trình nguồn với lưới điện, giữa các công trình lưới điện truyền tải và phân phối. Kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư trong tất cả các giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư, nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình.

Trong những năm tới, EVN chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ từng bước hợp lý hoá cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo từng cấp quản lý, chuẩn hoá hệ thống chức danh theo vị trí công việc.

Đặc biệt, EVN chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực quản lý kỹ thuật vận hành, công nhân tay nghề cao; thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung đào tạo, tăng cường các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại, đào tạo kỹ sư tài năng, chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực mũi nhọn như quản lý hệ thống điện, truyền tải, sửa chữa nhiệt điện, tự động hóa và công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng... 

EVN cũng đã xây dựng mới bộ “Định mức lao động sản xuất kinh doanh điện” phù hợp với yêu cầu nâng cao trình độ công nghệ và quản lý sản xuất, nhằm quản lý năng suất, định biên và tuyển dụng lao động của từng khâu sản xuất kinh doanh. Xây dựng cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng trên cơ sở đưa vào áp dụng hệ thống bảng điểm cân bằng (BSC) và hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất (KPI). Rà soát, điều chuyển hợp lý lao động hiện có, mở rộng hình thức thuê lao động ngoài cho các công việc phụ trợ; nghiên cứu cơ chế, chính sách, giải quyết lao động dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc.

Đặc biệt, EVN nghiên cứu, xây dựng cơ chế tiền lương gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, năng suất lao động; phản ánh đúng trách nhiệm, hiệu quả và chất lượng thực hiện công việc; xây dựng thang bảng lương theo vị trí chức danh công việc, trả lương, thưởng minh bạch, rõ ràng, phản ánh đúng trách nhiệm và tính chất công việc, gắn với hiệu quả, năng suất và chất lượng thực hiện công việc; thu hút được lực lượng lao động chất lượng cao và đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Để đạt được những nhiệm vụ trên, Đảng ủy Tập đoàn giao HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo, chỉ đạo các ban tham mưu, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phổ biến, quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết. Đồng thời các cấp ủy đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, phát động thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch SX-KD được giao. 
 

Một số chỉ tiêu trong kế hoạch SX-KD và đầu tư phát triển của EVN đến năm 2020

- Đáp ứng nhu cầu phụ tải với mức tăng trưởng điện bình quân dự kiến 10,3-11,3%/năm.

- Giảm tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối xuống 6,5%.

- Độ tin cậy cung cấp điện: Giảm thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) xuống 400 phút.

- Huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư.

- Lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên đáp ứng tiêu chí N-1.

- Hoàn thành chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo.

- Năng suất lao động bình quân hàng năm tăng từ 8-10%. Sản lượng điện thương phẩm bình quân đạt 2,5 triệu kWh/CBCNV.

- Công ty mẹ - EVN và từng đơn vị thành viên sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo đạt các chỉ tiêu quy định về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 


  • 21/09/2017 10:51
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 9134