Danh sách các đơn vị Điện lực được giao, ủy quyền làm Bên nhận chuyển giao công trình điện là tài sản công theo Nghị định số 02

Thực hiện Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nghị định số 02/2024/NĐ-CP), Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (HĐTV EVN) đã có Nghị quyết số 49/NQ-HĐTV ngày 20/02/2024 thông qua chủ trương giao, ủy quyền cho các Tổng công ty Điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện tiếp nhận các công trình điện là tài sản công sang EVN.

1. Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) công bố danh sách đơn vị Điện lực được giao ủy quyền làm Bên nhận công trình điện là tài sản công: 

Xem tại đây

2. Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) công bố danh sách đơn vị Điện lực được giao ủy quyền làm Bên nhận công trình điện là tài sản công:

Xem tại đây

3. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) công bố danh sách đơn vị Điện lực được giao ủy quyền làm Bên nhận công trình điện là tài sản công:

Xem tại đây

4. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) công bố danh sách đơn vị Điện lực được giao ủy quyền làm Bên nhận công trình điện là tài sản công:

Xem tại đây

5. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố danh sách đơn vị được giao ủy quyền làm Bên nhận công trình điện là tài sản công

Xem tại đây

6. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) công bố danh sách đơn vị Điện lực được giao ủy quyền làm Bên nhận công trình điện là tài sản công

Xem tại đây


  • 29/02/2024 06:03
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • 5491