Đảng ủy EVNNPT được giao một số quyền cấp trên cơ sở: Tạo điều kiện thuận lợi gì trong lãnh đạo, chỉ đạo?

Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là đảng bộ cơ sở, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quyết định giao thí điểm một số quyền cấp trên cơ sở, hoạt động xuyên suốt theo ngành dọc. Vậy mô hình này đã mang lại hiệu quả gì trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trong EVNNPT?

Tạo sự đồng bộ, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo

 

Một số đặc điểm của Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở:

- Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh;

- Có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một đơn vị chính quyền hoặc cơ quan quản lý;

- Có số lượng từ 400 đảng viên trở lên.

- Được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc

- Ban thường vụ đảng ủy được quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, phát thẻ đảng viên, chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở.

- Được quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Mô hình Đảng bộ toàn EVNNPT được thành lập và đi vào hoạt động ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 về tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, nay được thay bằng Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022.

Các tổ chức đoàn thể hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVNNPT, trong đó Công đoàn EVNNPT là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đoàn Thanh niên EVNNPT là đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở. Đây là mô hình lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt toàn bộ hệ thống chính trị trong EVNNPT. Đây là đặc điểm riêng của EVNNPT so với các tổng công ty khác trong Tập đoàn, tạo ra thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị kể từ khi thành lập.

Với phương châm của Đảng ủy EVNNPT là lãnh đạo thông qua các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch, đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy EVN, trong năm 2021, tổng công ty đã bổ sung, sửa đổi Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNNPT; đã cụ thể hóa việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng việc bàn bạc, thông qua các chủ trương, các nhiệm vụ trong danh mục các công việc cần xin ý kiến Đảng uỷ tổng công ty nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng uỷ EVNNPT giám sát Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 trong công tác xây dựng Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm khác, tháng 6/2022

Định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ nghe báo cáo kết quả các lĩnh vực hoạt động trong toàn tổng công ty; thảo luận, phân tích, đánh giá và ban hành các kết luận để chỉ đạo kịp thời, qua đó đề ra các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nhiều nghị quyết đối với những vấn đề lớn, có lựa chọn trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ, nhằm mục tiêu phát huy tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp. Đồng thời ban hành các chương trình hành động để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy EVN và phù hợp với điều kiện cụ thể của EVNNPT.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Qua hơn 13 năm từ ngày thành lập Đảng bộ, EVNNPT đã đạt được những thành tích quan trọng, toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu.

Trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, Đảng ủy EVNNPT đã đề ra các chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng cán bộ; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Bộ máy lãnh đạo và hệ thống chính trị của EVNNPT và các đơn vị trực thuộc được tổ chức đồng bộ, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng luôn được đề cao. Đặc biệt, trong mô hình tổ chức đảng đồng bộ, xuyên suốt, công tác quản lý cán bộ các cấp được cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất và kịp thời từ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ… tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng quản lý cán bộ.


EVNNPT ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Trong ảnh: vệ sinh sứ cách điện trên đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao.

Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ của EVNNPT được thực hiện nền nếp, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của EVNNPT và đơn vị đúng theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, trong năm 2019, Đảng ủy EVNNPT đã sắp xếp, tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo hướng gắn với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, vượt về số lượng, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII. Hằng năm, các tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nhiều nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao; đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khởi công 213 công trình; đóng điện, hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tính đến 30/6/2022, EVNNPT đóng điện, hoàn thành đưa vào vận hành 58 công trình.

Hệ thống truyền tải điện phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Hiện nay, EVNNPT quản lý 177 TBA (gồm 35 TBA 500 kV, 142 TBA 220 kV), tăng 62,4% so với đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II. Để tiếp tục có hướng đi đúng, vươn lên tầm khu vực và quốc tế, EVNNPT đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 với quan điểm xây dựng EVNNPT phát triển bền vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: “Với mô hình Đảng bộ xuyên suốt và việc hoàn chỉnh hệ thống chính trị từ cấp ủy đảng - lãnh đạo quản lý - tổ chức đoàn thể chính là yếu tố quan trọng, phát huy tối đa ưu điểm, lợi thế trong đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối công tác trong toàn Đảng bộ, phù hợp với xu hướng hoàn thiện, đổi mới mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp của Trung ương những năm qua và trong thời gian tới”.

- Đảng bộ EVNNPT được thành lập ngày 22/01/2009, gồm 09 đảng bộ cơ sở và 15 chi bộ trực thuộc. Trong đó có 19 đảng bộ bộ phận, 192 chi bộ bộ phận hoạt động trên địa bàn cả nước. 

- Ban chấp hành gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí.

- Tính đến ngày 30/6/2022, có tổng số 2.070 đảng viên, bằng 29,5% tổng số CBCNV.


  • 30/08/2022 05:00
  • Chiến Thắng
  • 5265