Đảng ủy EVN quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành công văn số 1728-CV/ĐU ngày 6/5/2024 về việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư.

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” (Chỉ thị số 31), Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải lên trang thông tin điện tử Tập đoàn Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ vào Chỉ thị 31 đã được đăng tải, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Chỉ đạo chuyên môn, đoàn thể thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, chế độ, khắc phục những bất cập trong thực tiễn, chú trọng chính sách phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn; chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe của người lao động; biện pháp phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố tai nạn lao động; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động.. đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi phù hợp với quy định của pháp luật; phấn đấu giảm tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nghiêm trọng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh con người, góp phần cho phát triển bền vững của Tập đoàn và đơn vị. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả và xử lý nghiêm vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động.

Đảng ủy EVN yêu cầu BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn thực hiện tuyên truyền, xây dựng văn hóa an toàn lao động trong hội viên, đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Chi tiết Chỉ thị số 31-CT/TW tại đây.


  • 08/05/2024 02:59
  • PV
  • 2488