Đảng ủy EVN hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành văn bản số 15-HD/ĐU ngày 09/1/2020 hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020.

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; tuyên truyền về văn hóa và cách mạng của  dân tộc, văn hóa doanh nghiệp EVN; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của nhân dân với Đảng với Bác Hồ và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Ngành, của đơn vị góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong đơn vị và tạo được không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết cấp ủy các cấp, chương trình, kế hoạch của đơn vị.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô và hình thức phù hợp đảm bảo đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng; các sự kiện chính trị của đất nước; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của đơn vị và Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi tiết văn bản tại đây


  • 12/02/2020 06:02
  • M.Hạnh
  • 7752