Đảng ủy EVN hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024

Đảng ủy EVN đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/ĐU ngày 24/1/2024 về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền năm 2024 với mục đích, yêu cầu: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết dân tộc; văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân, của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn vào quá trình phát triển của Tập đoàn, sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn nỗ lực, vượt qua khó khăn đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và đời sống nhân dân; đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện theo đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách; cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động gắn với các biện pháp bảo vệ môi trường, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên lồng ghép với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của Ngành và đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác năm 2024 của cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể trong Tập đoàn và đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức sinh động phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, theo đúng các quy định hiện hành, với sự tham gia sâu rộng của các cấp ủy đảng, chuyên môn, đoàn thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, người lao động; củng cố, bồi đắp niềm tin của xã hội về vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội của đất nước.

Chi tiết Hướng dẫn tại đây.