Đảng ủy EVN hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền năm 2022

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 08-HD/ĐU, ngày 17/1/2022 hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền năm 2022.

Ảnh minh họa

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết dân tộc; văn hoá doanh nghiệp EVN; góp phần cũng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân, của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn vào quá trình phát triển, đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; về kết quả thực hiện triển khai, quán triệt các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn và đơn vị; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Thông qua tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin, củng cố, bồi đắp niềm tin của xã hội về vị trí, vai trò và những đóng góp của Tập đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cung cấp đủ điện đảm bảo phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội cho đất nước. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, theo đúng qui định hiện hành, với sự tham gia có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chuyên môn, đoàn thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, người lao động của tổ chức, đơn vị.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức trước, trong và sau lễ kỷ niệm đảm bảo tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, lồng ghép việc tuyên truyền triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW và thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 của cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể trong Tập đoàn và đơn vị.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban98DanguyEVN2022.pdf