Đảng ủy EVN gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy EVN gồm: đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng chủ trì buổi gặp mặt.

 

Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng:

- Tuyên giáo: 1/8

- Tổ chức xây dựng Đảng: 14/10

- Dân vận: 15/10

- Kiểm tra: 16/10

- Văn phòng cấp ủy: 18/10

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, khi Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập (năm 2007), chỉ có 3 cán bộ thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong các mặt hoạt động công tác Đảng. Đến nay, các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đảng ủy EVN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ, chuyên viên các ban và văn phòng đã trưởng thành về nhiều mặt. Hầu hết cán bộ, chuyên viên đã được đào tạo chính trị, có chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN phải tiếp tục đóng vai trò “đi trước - mở đường”; phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tìm tòi, đổi mới. Song song, cần tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy EVN, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu.

Thường trực Đảng ủy EVN tặng hoa chúc mừng Văn phòng/Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy EVN

Ban Truyền thông EVN cần phát huy vai trò tiên phong, chủ lực của tuyên giáo trong việc tuyên truyền, giáo dục công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Hệ thống tuyên giáo, dân vận phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, tăng cường, phối hợp kịp thời các cơ quan báo chí, truyền thông, tạo sự tin cậy của quần chúng, cộng đồng xã hội đối với các chính sách, chủ trương của EVN, cũng như chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến ngành Điện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn thay mặt Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại buổi gặp mặt

Ban Tổ chức và Nhân sự EVN tiếp tục nghiên cứu kỹ các Nghị quyết của Đảng, nhất là các nội dung, nhiệm vụ xây dựng Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII, các văn bản của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời, bám sát thực tiễn, chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của EVN; tham mưu xây dựng các quy chế, quy định để quản lý đội ngũ cán bộ các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Đảng ủy, của EVN.

Ủy ban kiểm tra, Ban Kiểm tra Thanh tra EVN tập trung nghiên cứu, tham mưu để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Đảng ủy EVN; kịp thời ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm khoa học, sát thực tế, tạo thuận lợi cho các cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng ngừa các tiêu cực có thể xảy ra.

Đối với công tác dân vận, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác này. Hệ thống dân vận tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của EVN, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, sát với thực tiễn để tham mưu, đề xuất. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tham mưu để lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đối với công tác văn phòng cấp ủy cần tập trung tham mưu xây dựng, ban hành quy chế, chương trình làm việc, các nghị quyết, đề án chuyên đề, các chương trình hành động để Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo EVN và các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đúng Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Văn phòng cần làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu tổng hợp; chuẩn bị tốt các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các nhiệm vụ thường xuyên của Thường trực và phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy. Thực hiện chặt chẽ quy trình chuyển, nhận, xử lý công văn tài liệu đảm bảo kịp thời, an toàn và bảo mật thông tin. Hoàn thành tốt công tác phục vụ các hoạt động của cấp uỷ về mọi mặt. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hoá các hoạt động của văn phòng.

Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông EVN phát biểu đáp từ tại buổi lễ

Phát biểu đáp từ tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông EVN cho biết: Trong thời gian vừa qua, đặc biệt kể từ khi thực hiện hợp nhất các bộ phận tham mưu, giúp việc với các bộ phận chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy EVN luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn.

Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang, tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử quý báu. Đồng thời, đây cũng là dịp để từng cá nhân của các ban xây dựng Đảng ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trau đồi bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Đảng uỷ EVN lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ngày càng phát triển.

Thay mặt các ban xây dựng Đảng của EVN, đồng chí Trịnh Mai Phương xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy EVN. Các ban tham mưu của Đảng ủy EVN sẽ tích cực phát huy những thành quả đã đạt được, triển khai các nhiệm vụ quyết liệt hơn, chủ động hơn để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam thời gian tới.