Đảng ủy EVN ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành kế hoạch số 12/KH-ĐU ngày 23/9/2021 quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (hàng đầu bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (hàng đầu bên trái) thực hiện ký kết Quy chế phối hợp hoạt động năm 2021. Ảnh chụp tháng 12/2020

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" là Nghị quyết quan trọng, khẳng định sự tin tưởng của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam với quan điểm "xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa". 

Tại kế hoạch số 12/KH-ĐU ngày 23/9/2021, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và nội dung Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Trọng tâm là sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Khẳng định sự quan tâm của Đảng trong việc chăm lo xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam và các cấp công đoàn phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị của đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng thời, phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động của Tập đoàn và đơn vị; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Quá trình triển khai thực hiện phải Nghị quyết phải quyết liệt, đồng bộ, có sự phối hợp giữa các cấp ủy đảng, chuyên môn với tổ chức công đoàn, tập trung vào những nội dung cơ bản và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của Tập đoàn và đơn vị.

Theo kế hoạch, Đảng ủy EVN đề ra 4 nội dung quan trọng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng Chương trình hành động tại cấp mình và chỉ đạo xây dựng văn bản thực hiện ở cấp dưới.

Kế hoạch cũng đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tập trung vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng của tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn mới. Công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng xây dựng tập đoàn, đơn vị vững mạnh. Đối mới, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cấp uỷ các cấp thống nhất với công đoàn cấp trên trong việc đề bạt, luân chuyển chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cùng cấp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, người đứng đầu tổ chức Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng chương trình hành động; tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt, thông tin tuyên truyền về Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, hoàn thành trước ngày 10/10 và báo cáo về Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 20/10/2021.


  • 04/10/2021 11:20
  • Xuân Tiến
  • 9269