Đảng ủy EVN ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 23/9/2021 triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đại diện Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (thứ 3 từ phải sang) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW  vì đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Huyền Thương

7 nội dung chính của Kế hoạch gồm:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ 2, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ 3, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ 4, đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thứ 5, tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ 6, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Thứ 7, tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch này thiết thực, hiệu quả ở đơn vị, tổ chức mình.