Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình. Hội nghị diễn ra ngày 1/7, tại TP. Hòa Bình.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng của Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình đều nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Bởi vậy, hầu hết cán bộ, đảng viên đều có ý thức, tinh thần trách nhiệm tham gia công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đảng ủy Công ty đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đặc biệt, trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; lãnh đạo đơn vị liên tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết.

Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình báo cáo tại Hội nghị

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động, tích cực trong chỉ đạo; tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao; hành động quyết liệt và hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp.

Đồng thời, cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, Đảng ủy Công ty tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Công ty bám sát chỉ đạo của Tập đoàn tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành công trình thủy điện Hòa Bình bảo đảm an toàn và hiệu quả; cũng như nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình:

- Là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy EVN.

- Gồm 144 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ.