Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 5 năm thực hiện “Học tập và làm theo otấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong những năm tới đây, Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nhiệm vụ trọng tâm gắn với Lời dạy của Bác khi về thăm ngành Điện ngày 21/12/1954…

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy, các tổ chức đảng đã căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để đề ra các nội dung và hình thức tổ chức phù hợp với đối tượng ở cơ sở, tạo nên các phong trào thi đua và ý thức trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các cấp được thực hiện định kỳ… Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã thể hiện ý chí vượt qua khó khăn, tích cực đi đầu thực hiện các chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tập đoàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có chuyển biến tích cực, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong tự học tập, rèn luyện về ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc tận tụy, đoàn kết, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh… góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn, các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác, tự thân của không ít tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Đảng bộ EVN luôn chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Chỉ thị 05) trong những năm tới đây, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn cần tập trung thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

1 - Các tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức đoàn thể phải xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể về (i) tổ chức học tập; (ii) xây dựng kế hoạch “làm theo” của tổ chức, cá nhân; (iii) công tác thông tin, tuyên truyền; (iv) công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; (v) xác định nội dung đột phá; và (vi) phân công trách nhiệm rõ ràng trong tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ các cấp, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

2 - Tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể. 

Nội dung trọng tâm là học tập hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau... là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

Ngoài nội dung học tập theo quy định của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn đã có kế hoạch học tập Lời dạy của Bác khi về thăm ngành điện ngày 21/12/1954 với những nội dung tư tưởng cơ bản vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay như: Thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, thường xuyên phê bình khuyết điểm; phát huy sáng kiến… trong mối quan hệ “lấy tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau mà phê bình, giúp nhau sửa chữa”, “đoàn kết để thi đua” nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm nhiên liệu, vật liệu…

3 - Thông tin, tuyên truyền thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của cán bộ, công nhân viên.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Tập đoàn (Bản tin EVNnews, Tạp chí Điện lực, các website, bản tin nội bộ của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể….) về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong Tập đoàn học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực trong cán bộ, công nhân viên. 

Cấp ủy các cấp, các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động sáng tác, các cuộc thi viết, vẽ, các hội thi về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, gắn với xây dựng và thực thi văn hóa EVN.

4 - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng và việc xây dựng, phát triển văn hóa EVN, xây dựng và thực thi các quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công nhân viên; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hằng năm, đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng theo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5 - Các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp; đảng viên thực hiện làm trước để quần chúng noi theo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6 - Các chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; chương trình bồi dưỡng cấp ủy viên, bí thư chi bộ, bồi dưỡng đảng viên dự bị và bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú… của Tập đoàn cần bổ sung nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa EVN với thời lượng hợp lý, phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng.

7 - Các cấp ủy cần xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, căn cứ tình hình, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các hạn chế khuyết điểm trong thực hiện những năm qua để xác định rõ những nội dung đột phá, những nội dung cần ưu tiên, tập trung thực hiện nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm 2017. Nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần gũi, sâu sát, lắng nghe, đối thoại với quần chúng, cán bộ, đảng viên,  công nhân viên trong đơn vị; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

8 - Cấp uỷ, tổ chức đảng từ cấp chi bộ đến Đảng ủy Tập đoàn phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp uỷ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Hằng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch của cấp ủy, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

9 - Trong tổ chức thực hiện, cần phân công trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân; phối hợp chặt chẽ giữa các khâu: Chỉ đạo, phụ trách, xây dựng kế hoạch thực hiện; biên tập, biên soạn nội dung; kiểm tra, giám sát; chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo, tổ chức phục vụ hội nghị, hội thảo… đảm bảo trách nhiệm tập thể, cá nhân cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. 
 


  • 13/01/2017 11:19
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập