Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

I. Khái quát về Đảng bộ Tập đoàn

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 298-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

1. Chức năng, nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (gọi tắt là Đảng uỷ Tập đoàn) là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội, có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các mặt công tác của tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và phối hợp với cấp uỷ các địa phương lãnh đạo các mặt công tác đảng trong toàn tập đoàn nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Tập đoàn, xây dựng các đoàn thể quần chúng và đội ngũ công nhân viên vững mạnh; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng uỷ Tập đoàn có nhiệm vụ: Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Thường trực Đảng ủy:

- Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN

- Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN

- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ: Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn

3. Tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên

Tính đến quý II/2023, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 24 tổ chức Đảng trực thuộc với tổng số 7.242 đảng viên.

II. Danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ:

1. Ban chấp hành:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 
 

1

Đặng Hoàng An

Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN

 
2 Trần Đình Nhân Phó Bí thư Đảng ủy; Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVN  
3 Nguyễn Hữu Tuấn Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN  
4 Đặng Huy Cường Ủy viên BTV Đảng ủy; Thành viên Hội đồng thành viên EVN  

5

Nguyễn Đức Cường

Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên EVN

6

Cao Quang Quỳnh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên EVN

 
7 Nguyễn Tài Anh Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVN  

8

Ngô Sơn Hải

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVN

 
9 Vũ Huy Toàn

Ủy viên BTV Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Kiểm tra - Thanh tra EVN

 
10 Trịnh Mai Phương Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông EVN  

11

Trần Việt Anh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN

 
12 Đinh Thế Phúc Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVN  
13 Võ Hồng Lĩnh Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVN  
14 Võ Quang Lâm Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc EVN  

15

Nguyễn Xuân Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc EVN

 

16

Phạm Hồng Phương

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc EVN

 

17

Bùi Công Luận

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng EVN

 
18 Cao Đạt Khoa Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN  

19

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN - HĐTV EVN

 

20

Phạm Thị Thúy Hà

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Quản lý đấu thầu EVN

 

21

Hồ Anh Tuấn

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kế hoạch EVN

 

22

Đỗ Đức Hùng

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

23

Nguyễn Tiến Khoa

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1

 

24

Nguyễn Tuấn Tùng

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

 

25

Nguyễn Đức Ninh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia

 

26

Nguyễn Danh Sơn

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Mua bán điện

 

27

Khương Thế Anh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La

 

28

Đoàn Tiến Cường

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy

 

29

Võ Tấn Nhẫn

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An

 

30

Mai Tống Giang

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát

 

31

Bùi Phương Nam

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Điện 1

 
32 Tạ Trung Kiên Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình  
33 Phạm Văn Vương Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình  
34 Phan Đình Hòa Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa EVN  
 
2. Ban Thường vụ:
 

3. Danh sách các tổ chức Đảng trực thuộc:

TT

                 Tên Tổ chức Đảng

1

Đảng bộ

Cơ quan Tập đoàn

2

Đảng bộ

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

3

Đảng bộ

Công ty Thuỷ điện Hoà Bình 

4

Đảng bộ

Công ty Thuỷ điện Ialy 

5

Đảng bộ

Công ty Thuỷ điện Trị An

6

Đảng bộ

Công ty Mua bán điện 

7

Đảng bộ

Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia 

8

Chi bộ

Trung tâm Thông tin Điện lực 

9

Đảng bộ

Công ty Viễn thông ĐL & CNTT

10

Đảng bộ

Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN

11

Đảng bộ

Công ty Thủy điện Sơn La

12

Đảng bộ

Công ty Phát triển Thuỷ điện Sê San

13

Đảng bộ

Tổng công ty Phát điện 1

14

Đảng bộ

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản chát

15

Đảng bộ

Ban QLDA điện 1 

16

Đảng bộ

Ban QLDA điện 2 

17

Đảng bộ

Ban QLDA điện 3 

18

Đảng bộ

Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN

19

Đảng bộ

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

20 Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình
21 Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang
22 Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2
23 Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung
24 Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc


  • 03/08/2023 11:00
  • Đảng ủy EVN
  • 105928