Đảng bộ Khối DNTW hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ năm 2018

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Hội nghị diễn ra ngày 16/01, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, ông Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ Khối đạt được trong năm: Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty tăng 11,4%, ước đạt trên 1,63 triệu tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế tăng 13,8%, ước đạt 151,9 nghìn tỷ đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước tăng 14,82%, ước đạt 258 nghìn tỷ đồng.

Hầu hết các doanh nghiệp trong Khối kinh doanh đều có lợi nhuận cao, có tới 17/30 doanh nghiệp có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, 9/30 doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước ở mức trên 5.000 tỷ đồng.

Việc đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá, thoái vốn, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp được chỉ đạo triển khai quyết liệt và thu được những kết quả khá tốt. Một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng có chuyển biến tốt về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng 50 - 60% so với 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định. Vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong DNNN tiếp tục được nâng cao theo đúng Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Đảng ủy Khối DNTW đã tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư và phối hợp với ban cán sự đảng các bộ, ngành khắc phục tình trạng để khuyết vắng vị trí lãnh đạo chủ chốt trong thời gian dài ở một số tập đoàn, tổng công ty, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sớm ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2019 là năm bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chính vì vậy, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị toàn Đảng bộ cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương trong năm 2019. Tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối rà soát, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp. Năm 2019 phải là năm bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần vào sự bứt phá phát triển của nền kinh tế nước ta.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Viết Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết: Năm 2018, Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành hệ thống văn bản đồng bộ với nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; về tăng cường công tác phát triển đảng viên; tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ... để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến, đem lại hiệu quả cao, thiết thực, tiết kiệm. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, đúng nguyên tắc, kiên quyết, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng bộ.

Với sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của các doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt, có mức tăng trưởng cao so với năm 2017. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối thể hiện rõ vai trò tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho trên 800 nghìn lao động; tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết 30a, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên cả nước với tổng kinh phí 1.056 tỷ đồng...

Một số chỉ tiêu Đảng ủy Khối DNTW đề ra năm 2019:

- 80% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Kết nạp 5.000 đảng viên mới;

- 100% các doanh nghiệp hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh;

- 100% các doanh nghiệp trong Khối thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng đề án được phê duyệt.

 


  • 16/01/2019 01:11
  • Bài, ảnh: Hương Nhung
  • 20086