Đảng bộ DHD: Chú trọng công tác phát triển Đảng

Trong những năm qua, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi luôn đặt niềm tin vào Đảng, chú trọng công tác phát triển Đảng để xây dựng Công ty lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Ông Đỗ Minh Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc DHD cho biết: Những năm qua, Đảng bộ Công ty luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, đảng viên và tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty;  từng bước nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên trong loại hình công ty cổ phần.  Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm đúng mức; thường xuyên kiện toàn Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, BCH Đoàn thể.

Đảng bộ DHD chú trọng công tác phát triển Đảng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doah của đơn vị 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh triển khai như thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Hàng năm, tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; nhiều năm liền Đảng bộ giữ vững danh hiệu “Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh”.

Ông Đỗ Minh Lộc cho biết, qua 8 năm xây dựng và phát triển, để tạo nguồn kết nạp, Đảng ủy cử nhiều quần chúng ưu tú học nhận thức Đảng và hàng năm tổ chức kết nạp từ 5 đến 6 đảng viên. Đến nay Đảng bộ có 67 đảng viên (chiếm 25% tổng số CBCNV) sinh hoạt trong 4 chi bộ. Trên 97% lãnh đạo đơn vị, bộ phận, BCH Đoàn thể trong Công ty đều là đảng viên. Nhiều đảng viên Đảng bộ Công ty chuyển công tác đến các đơn vị thủy điện khác đều giữ vị trí lãnh đạo, chủ chốt.

Về mục tiêu trong những năm tới, ông Đỗ Minh Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy DHD cho biết: Đảng bộ Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Quy định của Đảng về công tác xây dựng đảng trong công ty cổ phần; xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vì mục tiêu chung phát triển bền vững Công ty và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, thống nhất của tổ chức, đảng viên và người lao động; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng phát triển bền vững Công ty; đồng thời, tuyên truyền vận động lãnh đạo Công ty thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

"Đảng bộ sẽ tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCHTW khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCHTW khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay. Nâng cao vai trò cấp ủy trong lãnh đạo BCH Đoàn thể, nhất là, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, làm cơ sở chính trị để tạo nguồn phát triển đảng viên và tổ chức đảng", ông Lộc chia sẻ.

 


  • 24/05/2018 10:31
  • Xuân Tiến
  • 7627