Đại hội đồng cổ đông ĐHĐ: Vượt qua khó khăn, về đích với 107,5% kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ngày 26/4/2024, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Vượt qua nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Công ty đạt 107,5% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2023 ở mức 28,5%.

Theo Báo cáo của Ban điều hành trình bày tại Đại hội, năm 2023 tình hình thủy văn các hồ thủy điện tương đối thuận lợi. Trong đó, lưu lượng trung bình nước về hồ Đơn Dương xấp xỉ cùng kỳ năm 2022, lưu lượng trung bình nước về hồ Hàm Thuận cao hơn cùng kỳ năm 2022 và lưu lượng về cả 02 hồ đều cao hơn trung bình nhiều năm.

Nhờ thủy văn thuận lợi, đến 31/12/2023 toàn Công ty sản xuất được 3,1 tỷ kWh đạt 107,5% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của ĐHĐ năm 2023 đạt được nhiều kết quả khả quan khi các chỉ số tài chính như tổng doanh thu, tổng chi phí, tổng lợi nhuận sau thuế đều đạt kế hoạch.

Với kết quả này, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với mức cổ tức 28,5%.

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT đang điều hành Đại hội

Bên cạnh kết quả sản xuất điện, hoạt động tài chính tạo một điểm nhấn trong năm qua khi Công ty nhận được 52,8 tỷ đồng cổ tức từ các công ty con và công ty liên kết. Hiện tại, Công ty ĐHĐ đang góp vốn vào 04 công ty cổ phần gồm: Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình. Năm 2023, các công ty con và công ty liên kết có vốn góp của ĐHĐ đều hoạt động hiệu quả.

Về công tác quản trị, theo báo cáo tình hình quản trị công ty trình bày tại Đại hội, kết thúc năm 2023, Công ty đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả tốt. Trong đó, các chỉ tiêu về sản xuất điện, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức đều đạt và vượt kế hoạch. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 138 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng thông qua các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Tất cả các vấn đề trình tại Đại hội đều được cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau: Sản lượng điện sản xuất là 3 tỷ 045 triệu kWh; thực hiện 13 hạng mục công trình sửa chữa lớn, 32 hạng mục công trình sửa chữa thường xuyên; phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản sản xuất kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

Bên cạnh việc chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo các vấn đề liên quan đến xây dựng định biên và sắp xếp lại lao động; rà soát, hiệu chỉnh quy chế phân phối lương sản xuất điện và các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Huấn - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1 - Cổ đông chiếm cổ phần chi phối của ĐHĐ) chúc mừng Công ty ĐHĐ đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2023.

Ông Nguyễn Mạnh Huấn - Thành viên Hội đồng thành viên EVNGENCO1.

Ông Nguyễn Mạnh Huấn đề nghị tập thể Lãnh đạo và người lao động Công ty ĐHĐ tiếp tục nỗ lực, phát huy kinh nghiệm của mình hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 mà EVNGENCO1 giao nhằm đảm bảo cấp điện hiệu quả và đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Ông cho biết thêm, cổ tức nhận được từ Công ty ĐHĐ góp phần mang lại hiệu quả cho EVNGENCO1.

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Lê Văn Quang cám ơn EVNGENCO1 đã kịp thời chỉ đạo Người đại diện trong công tác điều hành, giúp Công ty đạt được kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Văn Quang cho biết công tác sản xuất điện năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn do thủy văn diễn biến không thuận lợi. Ông mong nhận được sự chỉ đạo kịp thời của EVNGENCO1 để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.


  • 27/04/2024 04:22
  • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • 4072