Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu sản xuất 4,849 tỷ kWh năm 2020

Năm 2020, Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu quản lý vận hành tin cậy, an toàn 3 nhà máy, phấn đấu đạt sản lượng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật EVN giao với sản lượng điện 4,849 tỷ kWh (trong đó NMTĐ Ialy là 3,298 tỷ kWh, Sê San 3 là 1,185 tỷ kWh, Pleikrông là 366 triệu kWh).

Để hoàn thành mục tiêu trên, công ty thực hiện tốt công tác quản lý an toàn đập theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; vận hành các hồ chứa tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa ban hành theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Chính phủ; vận hành đảm bảo an toàn hạ du trong quá trình xả lũ và trong mùa khô.

Cùng với đó, công ty phối hợp với các ngành chức năng, quan hệ tốt với địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực công ty đóng chân và vùng lòng hồ khu vực công ty quản lý.

6 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Ialy vận hành an toàn, hiệu quả trong năm 2019 - Ảnh: Ngân Hà

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất, khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung của EVN; xây dựng kế hoạch công tác sáng kiến, triển khai ngay từ đầu năm và phổ biến đến các đơn vị, CBCNV;

Đối với các phân xưởng vận hành, công ty yêu cầu duy trì kỷ luật vận hành, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về điều độ hệ thống điện, tuân thủ quy trình thao tác. Thực hiện nghiêm công tác an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, tổ chức đào tạo quy trình kỹ thuật an toàn mới đến từng người lao động để hiểu và thực hiện đúng; đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ.

Năm 2019, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, rất bất lợi cho công tác sản xuất điện, lượng nước về hồ chứa năm 2019 chỉ bằng 78% so với trung bình nhiều năm và chỉ bằng 67% so với năm 2018. Tuy nhiên, công ty đã tổ chức vận hành các hồ chứa phù hợp, đảm bảo an toàn hồ đập và an toàn hạ du nhất là đảm bảo lưu lượng tối thiểu về hạ du trong mùa kiệt. Sản lượng điện 3 nhà máy trong năm vừa qua đạt 4,391 tỷ kWh (chỉ tiêu 4,347 tỷ kWh).


  • 27/01/2020 04:47
  • Xuân Tiến
  • 6467