Công bố giá trị dòng chảy tối thiếu ở hạ lưu công trình thủy điện, thủy lợi

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-BTNMT ngày 12/1/2022 về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

Theo đó, sẽ có 561 hồ chứa và 528 công trình đập dâng thủy lợi, thủy điện nằm trong danh mục phải công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu. Riêng công trình thủy điện có 534 hồ chứa và 503 công trình đập dâng.

Cục Quản lý tài nguyên nước kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định. Định kỳ rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/1 hằng năm.

Chi tiết danh mục công trình thủy điện, thủy lợi cần công bố giá trị dòng chảy tối thiểu có file đính kèm.

quyet-dinh-73-qd-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong.pdf