Clip: Điều chỉnh công suất phát của các nhà máy điện phù hợp với diễn biến thủy văn

Các nhà máy thủy điện miền Bắc cần được điều chỉnh huy động cao, vừa đảm bảo cung cấp điện vừa hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ, phòng lũ theo quy định.


  • 08/07/2023 09:43
  • Nguồn Youtube Điện lực Việt Nam EVNNews
  • 4347