Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về công tác phòng chống thiên tai

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 987/QĐ-TTg, ngày 9/7/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đập và hồ chứa thủy điện Hàm Thuận 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; ưu tiên đầu tư cho hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại; rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước, nhất là đối với các sông xuyên biên giới.

Bộ NN&PTNT chủ trì tổ chức nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ Xây dựng và các Bộ chuyên ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện tự nhiên của từng vùng miền, chủ động thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chủ động bố trí nguồn lực thích đáng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, kết hợp xã hội hóa các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện có hiệu quả, dứt điểm các nhiệm vụ, chương trình, đề án đã đề ra, tránh tình trạng thực hiện dở dang, kéo dài do thiếu kinh phí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm tập trung đầu tư xử lý dứt điểm các trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt; xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chủ động bố trí ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh987TTgCP2020.pdf


  • 14/07/2020 05:00
  • Vũ Chang
  • 3976