Cập nhật công bố thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2015 - 2017

Bản cập nhật một số chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2015 - 2017 của EVN, phục vụ công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại đây.


  • 23/07/2018 06:54
  • EVN